Езеро Биляковец

Езерото Биляковец е природна забележителност, обявена за защитена от КОПС със Заповед № 233/ 04.04.1980 г. Площта му е 14,2 ха, разположено е в землището на с. Здравковец, община Габрово. Като защитена територия, езерото има режим на дейности, сред които забрана за разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се поврежда или изменя както естествения облик на местността, така и на водния й режим. Забранeно е безпокоенето на дивите животни и вземането на техните малки или яйцата им, както и разрушаването на гнездата и леговищата. Забранено е всякакво строителство, освен когато предвидено в устройствения проект на природната забележителност.

Езерото Биляковец е гостолюбив оазис за животинския свят на Витата стена – защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. То е сред природните местообитания, които Защитената зона опазва, за да съхрани редки и ценни по своето екологично и природозащитно значение животни. Сред тях са строго защитени видове от Конвенцията за опазване на европейската дива природа и естествените хабитати (Бернска конвенция) като южният гребенест тритон, жълтокоремната бумка, зелената крастава жаба, жабата дървесница – световно застрашен вид, горската жаба, шипоопашатата констенурка, зелен, стенен и късокрак гущери, змиите – медянка, пепелянка, смок мишкар и смок синурник.

 184 total views,  1 views today

Може също да харесате...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *