Природен парк Шуменско плато

От далечни времена Шуменското плато е тясно свързано с живота на хората от този край. То съчетава в едно природната красота, историята и културното наследство на региона.

През 1980 г., за да се опазят и съхранят ценните растителни и животински общности, типичният платовиден ландшафт, красотата и разнообразието на местата, подходящи за отдих и туризъм, 3 895,8 ха от Шуменското плато са обявени за защитена природна територия – народен парк, който през 1998 г. е прекатегоризиран в природен. През 1992 г. е изработен паркоустройствен проект.

Шуменското плато е интересно геоморфоложко образувание в източните предели на Дунавската хълмиста равнина, обособило се в резултат на ерозийната дйност на протичащите тук води. Склоновете му са стръмни и сипейни като на места горната част завършва с живописни скални венци. В релефа на парка се открояват три основни части – местността “Илчов баир”, ридово възвишение в източната част и обширен скат – местността “Кьошковете”. Средната надморска височина е 350 м, а най-високата точка – 502 м е в местността “Търнов табия”. Шуменското плато е изградено от варовици, пясъчници и мергели, което е позволило природните стихии да формират причудливи форми на повърхността и под нея. В района на парка има около 60 пещери. Най-голяма е пещерата “Бисерна” – двуетажна, с дължина около 2,6 км. През Средновековието част от пещерите са превърнати в скални килии, църкви и манастири. Сега са една от историческите забележителности в парка.

Растителният свят е представен от 550 вида висши растения. Около 90 % от територията на парка са заети от дървесно-храстови екосистеми. Най-распространени са келявият габър, букът, дъбът, габърът, церът, липата, планинският ясен и други. Характерни за парка са някои скални и степни видове растения.

Фауната е представена от 109 вида висши животни. От тях 28 вида са бозайници, 61 вида – птици, 14 вида – влечуги и 6 вида земноводни.

Сред интересните обекти в парка, които заслужават внимание са археологическия резерват “Стария град”, мемориалният комплекс “Създатели на българската държава” и резерват “Букака”.

Шуменската крепост (или “Стария град”) е най-значимият исторически и археологически обект на платото. При направените археологически разкопки са открити обекти с крепостна, църковна и гражданска архитектура, които свидетелстват за гъстото застрояване на града през всички исторически епохи, но най-вече по време на Второто българско царство.

Паметникът “Създатели на Българската държава” се намира се в югоизточната част на Шуменското плато, на Илчов баир. Построен е в чест на 1300-годишнината от създаването на българската държава. Масивни скулптурни композиции, мозаечни пана и фрагменти от надписи пресъздават най-важните моменти от историята на Първото българско царство.

Резерват “Букака” е обявен със заповед №79 от 05.02.1980 г. на Комитета за опазване на природната среда с цел запазване на съществуващата коренна растителност от ценни дървесни видове – главно стогогодишни дървета от мизийски бук. В резервата растат още габър, зимен дъб, благун, клен, леска, глог, шипка, къпина и др. От представителите на животинския свят могат да се срещнат лисица, заек, язовец, сърна, дива свиня, сив хомяк и рядко срещания вече благороден елен. Общата площ на резервата е 62, 6 хектара.

Една от най-красивите и посещавани местности в природния парк е местността “Кьошковете”. Посетителите могат да отдъхнат в сенчестите алеи, покрай чешмите с чиста изворна вода, в кътове с пейки, покрай малко езеро. Тук се намират туристически комплекс “Орбита” и неголям зоокът. От “Кьошковете” водят началото си много туристически маршрути. Най-добра представа за природните дадености и очарованието на тази местност може да се придобие при преминаване по екологичния маршрут.

Дейността на Дирекцията на Природен парк “Шуменско плато” заема вече съществено място в обществения живот на града. Традиционни са инициативите, посветени на Седмицата на гората и Месеца за защита на природата. Те се отбелязват с фотоизложби, творчески конкурси за деца, природолюбителски инициативи – почистване на части от територията на парка, поставяне на къщички за птици, ученически състезания и викторини с екологична тематика. През юни се провежда Седмицата на екологичните предизвикателства, а през летните месеци – екологични експедиции и детски пленер. Образователните програми, предназначени за всички възрастови групи включват лекции, беседи, пътуващи семинари и са целогодишни. Те се онагледяват с видеофилми, фотоснимки и картен материал.

Съществено място в работата на дирекцията има и научноизследователската дейност. Извършени са проучвания на орнитофауната, тревните съобщества, скалните манастири, карстовите образувания, почвите и водите на територията на парка.

 151 total views,  1 views today

Може също да харесате...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *